Vedtægter

Vedtægter til udskrift: HER

Foreningens navn er “Lundebo”.

Dens område er sti- & fællesarealer samt parceller udstykket fra matr. nr. 11 gi af Tune by og sogn.
Dens hjemsted er Greve kommune, jfr. § 3.

2.

Grundejerforeningen er stiftet i henhold til deklaration, tinglyst på matr. nr. 11 gi af Tune by og sogn den 15. maj 1972, og har til formål blandt andet i overensstemmelse med nævnte deklaration at varetage medlemmernes fælles grundejer-interesser såvel indadtil som udadtil, herunder blandt andet at varetage den fælles administration af fællesanlæg og vedligeholdelse af stier, fællesareal, forsyningsledninger herunder renholdelse af fællesarealer, stier m.v. 

3.

Foreningen er upolitisk og kan uden ændringer i nærværende love tilsluttes en eventuel sammenslutning af grundejerforeninger i kommunen, ligesom foreningen efter generalforsamlingens bestemmelse kan tilsluttes en hovedorganisation af grundejerforeninger.

Som medlemmer kan og skal optages grundejere, som er retmæssige

ejere af parceller, der er udstykket af matr. nr. 11 gi af Tune by og sogn, samt forsåvidt dette måtte blive bestemt af Greve Kommunalbestyrelse tillige ejere af ejendomme beliggende udenfor det af deklarationen tinglyst den 15. maj 1972 på ejendommen matr. nr. 11 gi af Tune by og sogn omfattede område.

Ophører et medlem at være ejer af en af de omhandlede parceller, bortfalder medlemsretten, og vedkommende udtræder af foreningen uden krav på refusion af kontingent eller udbetaling af andel i foreningens formue.

Medlemspligten for ejere af ovennævnte parceller indtræder samtidig med erhvervelse, uanset på hvilken måde denne finder sted, og indtrædende medlemmer erholder ved indtrædelsen anpartvis ret til foreningens formue. 

4.

Meddelse om ejendommens overdragelse og dermed følgende udtræden for sælgeren og indtræden for køberen skal senest 14 dage efter handelens indgåelse fremsendes til foreningen.

Medlemsskabet er først effektivt, når kontingent er betalt, og et indtrædende medlem, der erhverver ejendom, hvor sælgeren er i kontingent-restance, er pligtig til at udrede det skyldige beløb og får først de med medlemsskabet følgende rettigheder, når dette er sket.

5

Medlemmer er med hensyn til benyttelse og bebyggelse m.v. af parceller underkastet bestemmelserne i deklarationen tinglyst den 15. maj 1972, jfr. nærværende loves § 2. 

6.

Kontingentet fastsættes af den ordinære generalforsamling på grundlag af et af bestyrelsen forelagt budget for det kommende regnskabsår.

Udover det i stk. 1 anførte kontingent vil der blive pålignet medlemmerne bidrag til foreningsfonden til anlæg og vedligeholdelse af fællesarealer, og foranstaltninger iøvrigt i det omfang, krav herom måtte blive fremsat af det offentlige.

Foreningsfondsbidraget fastsættes af foreningens medlemmer på den ordinære generalforsamling efter forelæggelse af budgetforslag for foreningsfonden for det kommende år.

Bestyrelsen udsender inden udgangen af  April Måned  giroindbetalingskort til medlemmerne. Såfremt indbetaling af kontingent og fondsbidrag ikke har fundet sted inden udgangen af  Maj Måned,  forhøjes kontingentet med 10%. Såfremt indbetaling af ovennævnte ikke har fundet sted inden udgangen af  Juni Måned,  går det forhøjede beløb uden varsel til inkasso. De omkostninger, der løber på i denne forbindelse, tillægges det i forvejen skyldige beløb.

De til foreningsfonden indbetalte bidrag skal administreres særskilt, og der skal i forbindelse med årsregnskabet for foreningen aflægges selvstændigt regnskab for de i årets løb indbetalte bidrag til fonden.

Denne fond benævnes foreningsfonden.

Kontingent til grundejerforeningen og bidrag til foreningsfonden betales forud for eet år af gangen med lige store beløb pr. parcel. Indtræder et medlem i foreningen på et tidspunkt, hvor der er mindre end 6 måneder til regnskabsårets udløb, svares der dog kun halvt kontingent for det pågældende år.

Restancer med kontingent og bidrag til foreningsfonden medfører, at det pågældende medlems stemmeret er suspenderet, indtil restancen og eventuelle i forbindelse med dennes opkrævning påløbende omkostninger, herunder advokatsalær, behørigt er indbetalt. 

7.  

For dispositioner, foretaget af bestyrelsen indenfor den bestyrelsen ved nærværende love givne bemyndigelse eller i henhold til særlig bemyndigelse efter en generalforsamlingsbeslutning, hæfter medlemmerne solidarisk een for alle og alle for een.

Den solidariske hæftelse kan dog ikke overstige det dobbelte af den enkelte parcels forholdsmæssige andel i udgifterne.

Såfremt medlemmer i medfør af bestemmelsen om den solidariske hæftelse må indfri andre medlemmers andele helt eller delvis, har de ret til af få de således erlagte beløb, herunder renter og omkostninger, godtgjort af foreningen, hvis bestyrelse i så fald kan udskrive ekstra kontingent til dækning af refusionsbeløbet.

Foreningens refusionspligt er betinget af, at modtageren tiltransporterer foreningen sit regreskrav mod de medlemmer, der ikke har betalt deres andel.

Generalforsamlingens vedtagelse af solidarisk hæftelse skal god-kendes af Greve Kommunalbestyrelse.

8.

Bestyrelsen består af 5 medlemmer, der vælges på den ordinære generalforsamling, og afgår efter tur. Herudover vælges bestyrelsens suppleanter og revisorer m.v. jfr. § 14.

Formanden og kassereren vælges særskilt på generalforsamlingen for 2 år, dog afgår først valgte kasserer efter 1 år. Sammen med formanden afgår eet medlem og sammen med kasserer 2 medlemmer, det første år efter lodtrækning. Formand og kasserer kan ikke afgå samme år, genvalg kan finde sted.

Bestyrelsen konstituerer sig selv med næstformand og sekretær.

Den fastsætter i øvrigt selv sin forretningsordren og fører protokol over forhandlingerne og de af bestyrelsen trufne beslutninger.

Protokollen underskrives af de tilstedeværende bestyrelsesmedlemmer.

Bestyrelsen er berettiget til under ansvar overfor generalforsamlingen i fornødent omfang at engagere lønnet medhjælp i sager, hvor dette skønnes nødvendigt, f.eks. assistance af advokat eller landinspektør.

Det tilkommer bestyrelsen at drage omsorg for ansættelse af lønnet hjælp til vedligeholdelse og renholdelse af de under deklarationsområdet hørende private stier, med mindre det vedtages, at hver parcelejer skal holde stien  ud for sin grund, samt til anlæg og vedligeholdelse af fællesarealer, fællesanlæg m.v., ligesom det påhviler bestyrelsen at engagere håndværkere til udførelse af opgaver, der sorterer under foreningens område.

Hvervet som bestyrelsesmedlem er ulønnet, dog kan der dersom det efter arbejdets karakter med generalforsamlingens tiltrædelse skønnes rimeligt, tillægges bestyrelsesmedlemmer erstatning for dokumenteret tabt arbejdsfortjeneste og tillige formanden, kassereren og sekretæren et mindre honorar.

Bestyrelsen kan til løsning af specielle opgaver nedsætte udvalg, der består af medlemmer udenfor bestyrelsen, idet udvalgsformanden dog altid skal være et bestyrelsesmedlem. Sådanne udvalg har ikke besluttende myndighed.

9.  

Bestyrelsen repræsenterer foreningen udadtil i enhver henseende, såvel overfor offentlige myndigheder som overfor private.

Denne råder over foreningens midler, derunder foreningsfonden, i overensstemmelse med vedtægterne og de på generalforsamlingen trufne beslutninger.

Foreningen tegnes i alle anliggender af formanden i forbindelse med et af bestyrelsens medlemmer eller ved formandens forfald af 3 bestyrelses- medlemmer i foreningen.

10.

Bestyrelsen afholder møder, så ofte formanden finder det nødvendigt, eller når mindst 2 bestyrelsesmedlemmer forlanger det.

Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst 4 medlemmer er tilstede, heraf enten formanden eller næstformanden.

Formanden – eller i hans fravær næstformanden – leder bestyrelses-  møderne og har i tilfælde af stemmelighed den afgørende stemme.

Såfremt et bestyrelsesmedlem udtræder af foreningen, bliver umyndig-

gjort eller bliver ude af rådighed over sit bo, skal bestyrelsen snarest muligt konstituere sig med en suppleant. Suppleanten indtræder i bestyrelsen i den rækkefølge, hvori de er valgt.

Konstitueringen er gældende indtil næste ordinære generalforsamling.

Dersom formanden eller næstformanden efter ovenstående måtte udtræde af foreningen, skal hans afløser vælges indenfor de resterende bestyrelsesmedlemmer, og dersom ingen ønsker at modtage valg, skal bestyrelsen foranledige indkaldt ekstraordinær generalforsamling til valg af stedfortræder.

 11. 

Kassereren modtager foreningens indtægter og udbetalinger alle af formanden anerkendte udgifter. Anerkendelsen skal foreligge skriftligt. Han fører en af bestyrelsen autoriseret kassebog samt medlemsprotokol.

Kassereren underskriver alle kvitteringer, og kassebeholdningen skal henstå på en konto i bank, sparekasse eller giro, og kontoen skal være klaususleret således, at der kun kan hæves på kontoen i forbindelse med formanden eller næstformanden.

 Den kontante kassebeholdning må ikke overstige kr. 1.000.00.

Foreningens regnskabsår er fra 1/1 – 31/12. Årsregnskabet afleveres af kassereren til bestyrelsen, der afleverer dette til de af generalforsamlingen valgte revisorer inden den  8. Februar.  Regnskabet skal foreligge fuldt færdigt og revideret senest den  28. Februar.

De på generalforsamlingen valgte revisorer skal mindst 2 gange årligt uanmeldt foretage revision af foreningens regnskaber og konstatere tilstedeværelsen af foreningens midler.

12.

Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed. Kun den kan give, ændre og ophæve vedtægterne.

Den ordinære generalforsamling afholdes hvert år inden udgangen af Marts Måned.  Medlemmerne skal indkaldes ved skriftlig meddelelse med mindst 14 dages varsel.

Generalforsamlinger og møder sammenkaldes af bestyrelsen.

Generalforsamlingen ledes af en dirigent, der vælges af forsamlingen.

Dirigenten må ikke være bestyrelsesmedlem eller revisor i foreningen.

Indkaldelsen skal indeholde meddelelse om, hvilke emner der vil være at behandle, og på generalforsamlinger og ekstraordinære generalforsamlinger kan kun træffes afgørelser vedrørende emner, der er optaget i den af medlemmerne meddelte dagsordren.

13. 

Ekstraordinære generalforsamlinger afholdes, når bestyrelsen måtte skønne det formålstjenligt , eller når mindst 1/3 af foreningens stemme- berettigede medlemmer fremsætter ønske herom.

Indkaldelse til ekstraordinære generalforsamlinger skal ske med samme varsel og på samme måde som den ordinære generalforsamling med angivelse af de til forhandling fremsatte emner.

Såfremt den ekstraordinære generalforsamling indkaldes efter ønske af medlemmerne, skal medlemmerne samtidig med begæringens fremsættelse meddele, hvilke emner der ønskes behandlet, og bestyrelsen er herefter forpligtet til senest 14 dage efter at udsende indkaldelser til den ekstraordinære generalforsamling.

14.

For den ordinære generalforsamling skal der gælde følgende dagsordren.

            1. Valg af dirigent.

            2. Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år.

            3. Forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse.

            4. Forslag fra bestyrelsen, derunder fastsættelse af kontingent og fondsbidrag.

            5. Forslag fra medlemmerne.

            6. Valg af medlemmer til bestyrelsen.

            7. Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen.

            8. Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant.

            9. Eventuelt.

Forslag fra medlemmerne eller sager, der af medlemmerne ønskes behandlet på generalforsamlinger eller møder, skal skriftligt tilsendes bestyrelsen senest  31. Januar. forud for den pågældende general-forsamling eller møde.

15.

Alle valg og almindeligt foreliggende sager afgøres ved simpel stemme- flertal. Hver parcel har een stemme.

Afstemningen kan ske ved håndsoprækning. Dog skal afstemning ske skriftligt, når 1/3 af de tilstedeværende medlemmer kræver skriftlig afstemning. Der kan gives møde ved fuldmagt på generalforsamlingen.

Til vedtægtsændringer fordres, at mindst halvdelen af medlemmerne er til stede og afgiver stemme, og at beslutningen tages med mindst 2/3 af de afgivne stemmer. Blanke stemmer regnes for ikke-afgivne. Er det foreskrevne antal medlemmer ikke til stede, indkaldes inden 1 måned med mindst 8 dages varsel til ny generalforsamling, på hvilken der, uden hensyn til de mødendes antal, kan tages gyldig beslutning, såfremt 2/3 af de tilstedeværende medlemmer stemmer for forslaget.

16.

De på generalforsamlingen vedtagne beslutninger og behandlede sager indføres i foreningens forhandlingsprotokol, der underskrives af dirigenten og de tilstedeværende bestyrelsesmedlemmer.

17.

De af den ordinære eller ekstraordinære generalforsamling trufne beslutninger samt beslutninger, der i henhold til nærværende vedtægter måtte vedtages af bestyrelsen, er gældende for medlemmerne, indtil de lovligt måtte ændres i henhold til vedtægterne, og eventuelt indbringelse af de trufne beslutninger for domstolene har ikke suspensiv virkning, og medlemmerne er, indtil endelig retsafgørelse foreligger, pligtige til af opfylde de dem i henhold til beslutningerne pålagte pligter – det være sig af økonomisk eller anden art – ligesom foreningen uanset sagsanlæg eller senere appel skal være berettiget til at foretage retsskridt til forpligtelsens opfyldelse.

18.
Opløsning af foreningen kan ikke ske uden Greve kommunes godkendelse.

I tilfælde af foreningens opløsning tilfalder foreningens nettoformue Greve kommune til anvendelse til formål inden for grundejerforeningens område.

————

          Vedtaget på generalforsamlingen den  29. OKTOBER 1981.                       § 11 ændret på generalforsamlingen den 27. MARTS 1996.